Nom
Type de tour
Pays
La ville
Viện công nghệ Châu Á AITVN
Viện công nghệ Châu Á AITVN
Hàng thủ công mây tre đan
Hàng thủ công mây tre đan
Xi măng Chifon Hải Phòng
Xi măng Chifon Hải Phòng
Ván sàn Floren
Ván sàn Floren
Công ty Invitext
Công ty Invitext